Služby

Ponúknuť našim klientom jasne ohraničenú službu vo forme šablóny je vzhľadom na komplexnosť a rozsah farmácie nemožné. Aj preto sme naše služby rozdelili do logických sekcií tak, aby vystihovali celú škálu poradenstva v oblasti farmácie, ale aby sme reflektovali na požiadavky klientov:

Voľba komplexného poradenstva alebo len niektorej špecifickej časti (napr. tie, ktoré sú personálne poddimenzované) je len na Vašom rozhodnutí, pri ktorom Vám vieme pomôcť vstupnou konzultáciou.

sluzby1

Obchodné zastúpenie

  • Pre výrobcov liekov, zdravotníckych pomôcok či doplnkov výživy
  • Outsourcing obchodných reprezentačných tímov
  • Uvedenie produktu na trh

Naša marketingová stratégia

Jednoducho by sme to mohli zhrnúť, že je to formulácia súboru marketingových taktík a postupov, ktoré pri využití dostupných zdrojov majú dosiahnuť plánovaný cieľ. V prípade obchodných spoločností sú to najčastejšie: zvýšenie povedomia značky, zvýšenie trhového podielu alebo uvedenie nového produktu na trh.

Ak majú byť zdroje firmy vynaložené efektívne je nutná dobrá definícia cieľa, dobrá znalosť trhu a konkurencie a dobre zvolená dlhodobá marketingová stratégia. Spoločnosti, ktoré toto pochopili dlhodobo profitujú, lebo nenechali svoje podnikanie iba na intuíciu.

  • benchmarking systému
  • stratégie minimálnych nákladov (low-cost)
  • diferenciácie produktu
  • stratégie trhovej orientácie (segmentácia, targeting, pozitioning)
  • strategického plánu (krátko aj dlhodobého)
  • predajných taktík

sluzby2

Regulácia

Naša spoločnosť je tu pre Vás, pripravená poradiť, ale aj kompletne zastrešiť regulačnú agendu.

Právny rámec EÚ pre lieky na humánne použitie je zárukou vysokých štandardov kvality a bezpečnosti liekov a má v úmysle podporiť fungovanie vnútorného trhu, s opatreniami, ktoré podporujú inovácie a konkurencieschopnosť v Európe.

Je založený na princípe, že lieky môžu byť uvedené na trh len po registrácii príslušnými orgánmi. Veľké množstvo legislatívy pramení z tohto princípu s postupnou harmonizáciu požiadaviek realizovaných v celom Európskom hospodárskom priestore. Uvedenie na trh môže byť povolené na úrovni EÚ zo strany Európskej komisie alebo na národnej úrovni zo strany príslušných orgánov členských štátov.

Osobitné pravidlá existujú pre registráciu liekov na pediatrické použitie, maloobjemové lieky, tradičných rastlinných liekov, vakcín a klinických skúšok. Navyše, akonáhle je liek uvedený na trh, jeho bezpečnosť je aj naďalej monitorovaný po celú dobu svojej životnosti prostredníctvom systému dohľadu nad liekmi EÚ.

sluzby3