O nás

Spoločnosť Destinybusiness bola založená v roku 2011. Keďže na dosiahnutie efektívnych výsledkov nestačí poznať jeden či dva nástroje alebo stratégie, tak aj naša spoločnosť sa od jej samotného vzniku zameriava na komplexné riešenia.

Farmácia je v DNA našej spoločnosti. Prinášame racionálne a efektívne riešenia obchodu, marketingu a regulácie špecifické pre liekový trh.

Pomáhame klientom zavádzať, budovať a zlepšovať marketing na farmaceutickom trhu. Umožníme Vám sa naplno venovať Vašej hlavnej činnosti. Flexibilitu v rozhodovaní a kontrola investície do zvolenej obchodnej a marketingovej stratégií sú pridanou hodnotou našej spolupráce.

onas1

Hodnoty a princípy

Naše hodnoty sú základnými piliermi pre činnosť spoločnosti, formujú naše rozhodnutia a tým aj výsledky našej práce. Sú kľúčové pre nasadenie a realizáciu stratégií čim priamo ovplyvňujú úspech spoločnosti.

Zodpovednosť v podnikaní je dôležitá pre zachovanie integrity našej spoločnosti voči všetkým jej členom, externým partnerom a v konečnom dôsledku aj pacientom, nám všetkým. Vzájomná dôvera a rešpekt sú základnom kvalitných partnerstiev a dlhodobej spolupráce pre ich naplnenie prinášame neustále inovatívne a efektívne riešenia ako výsledok poznania a neustáleho zlepšovania. Jeho základom je odbornosť nevyhnutná pre zachovanie a zvyšovanie kvality. Každý deň pracujeme s vášňou, ktorá povzbudzuje naše odhodlanie dosiahnuť cieľ a hľadať nové výzvy.

onas2

Cieľom spoločnosti je stáť na poprednom mieste v oblasti starostlivosti o zdravie. Aby to dosiahla, musí byť vo všetkých oblastiach nášho snaženia využívaná maximálna miera profesionality.

Ako eticky, sociálne a ekologicky zodpovedná organizácia, kladieme prvotný dôraz na čestné rokovania so zamestnancami, obchodnými partnermi, vládnymi orgánmi a verejnosťou.

Úspech jeho obchodných aktivít závisí na udržaní dôvery týchto hlavných skupín.

Prínos pre verejné zdravie

Vytváranie hodnôt prostredníctvom zodpovedného prístupu k podnikaniu, zodpovednosť celej spoločnosti, je dobrovoľné integrovanie sociálnych, etických a ekologických princípov nielen do firemnej kultúry, ale aj každodenných operácií a spolupráce so všetkými partnermi. Každá zodpovedná firma sa správa tak, aby jej činnosť bola pre spoločnosť prínosom.

    • Zameriavame sa na kontinuálne zlepšovanie našej podnikateľskej činnosti,
    • na transparentnú realizáciu projektov
  • a na počúvanie názorov, ľudí podieľajúcich na rozhodnutiach v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Ako zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k inovatívnym liekom a kvalitnej zdravotnej starostlivosti ? Náš prístup, je konštruktívna spolupráca spoločnosti so všetkými členmi reťazca poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

onas3